Author Archive: kannikamaitachak

Kru K Lee’s Interview 2

โฆษณา

อ่านเพิ่มเติม

Kru K Lee’s Interview 1

อ่านเพิ่มเติม

การพูดสาธิตการทำอาหารจีน Chinese Version

อ่านเพิ่มเติม

การพูดสาธิตการทำอาหารจีน(English Version)

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำตัวเอง อ.ลักขณา

 

อ่านเพิ่มเติม

English Short Course II แนะนำตัวเอง เจริญศรี ด้วงรักษา

อ่านเพิ่มเติม

English Short Course การแนะนำตัวเอง สุทธินี ชาญเมธี

อ่านเพิ่มเติม

English Short Course การแนะนำตัวเอง อ.อรพิน เกตุจันทร์

อ่านเพิ่มเติม

English Short Course การแนะนำตัวเอง อ.มาลัยวัลย์ วงศ์ใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

English Short Course การแนะนำตัวเอง อ.สุเทพ มั่นคง

อ่านเพิ่มเติม