Kru K Lee’s Interview 2

Kru K Lee’s Interview 1

การพูดสาธิตการทำอาหารจีน Chinese Version

การพูดสาธิตการทำอาหารจีน(English Version)

แนะนำตัวเอง อ.ลักขณา

 

English Short Course II แนะนำตัวเอง เจริญศรี ด้วงรักษา

English Short Course การแนะนำตัวเอง สุทธินี ชาญเมธี

English Short Course การแนะนำตัวเอง อ.อรพิน เกตุจันทร์

English Short Course การแนะนำตัวเอง อ.มาลัยวัลย์ วงศ์ใหญ่

English Short Course การแนะนำตัวเอง อ.สุเทพ มั่นคง